1. Trang web của Dolly có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang không do Dolly duy trì hoặc kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm. Khi bạn kích hoạt bất kỳ liên kết nào, bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro khi bạn rời trang web của Dolly và truy cập vào các trang đó. Dolly sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan trong trường hợp này.
  2. Dolly không chịu trách nhiệm đối với thông tin, tài liệu do các đơn vị quảng cáo hoặc tài trợ đăng trên trang web/ứng dụng.

Chính sách an toàn thông tin

Dolly đã thiết lập chính sách an toàn thông tin nhằm ngăn chặn sự xâm nhập hoặc sử dụng thông tin trái phép bằng các biện pháp sau:

  1. Tường lửa.
  2. Dữ liệu thông tin của Khách Hàng và giao dịch được bảo vệ bằng cách mã hóa 128-bit Secure Socket Layer (SSL). Mã hóa SSL là một giao thức bảo mật Internet được sử dụng bởi các trình duyệt Internet để truyền tải các thông tin nhạy cảm.
  3. Chúng tôi kiểm tra hệ thống định kỳ nhằm đảm bảo không có vi phạm về bảo mật và để đảm bảo sự an toàn đối với thông tin của Khách Hàng sẽ không bị tổn hại.

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư này là một bộ phận của các Điều Khoản và Điều Kiện.

Dolly tôn trọng quyền riêng tư cá nhân liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân. Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư này được xây dựng phù hợp theo quy định pháp luật có liên quan về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (“Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân”). Cho mục đích của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư này, “Dữ Liệu Cá Nhân” sẽ có nghĩa như đã được định nghĩa trong Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Guardian có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư tại từng thời điểm và Khách Hàng nên kiểm tra chính sách này thường xuyên.