1. Đơn Đặt Hàng trên Dolly sẽ được giao trên phạm vi toàn quốc đến địa chỉ mà Khách Hàng chỉ định trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Dolly sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp việc giao hàng không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì.
  2. Dịch vụ giao hàng
  3. Dolly sẽ nỗ lực để giao hàng đúng chất lượng đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp. Tuy nhiên Dolly không thể đảm bảo thời gian giao hàng và Dolly sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ giao hàng nếu sự chậm trễ này là do những nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát của Dolly .
  4. Việc vận chuyển sẽ không được thực hiện vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.
  5. Địa chỉ giao hàng không thể thay đổi sau khi Khách Hàng đã đặt hàng. Dolly sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp được thông tin sai địa chỉ giao hàng.
  6. Dolly có quyền rút lại việc giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào đó liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin xác thực cá nhân của Khách Hàng.
  7. Phân định trách nhiệm của đơn vị vận chuyển trong việc cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận hàng:
  • Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo chứng từ/hóa đơn phải luôn được giao kèm với hàng hóa khi nhận hàng tại Dolly . Đơn vị vận chuyển có quyền yêu cầu đơn vị gửi hàng phải mở niêm phong để kiểm tra chứng từ/hóa đơn giao kèm.
  • Ghi nhận, lập biên bản và thông báo cho Dolly trong trường hợp Khách Hàng phát hiện hóa đơn/chứng từ bị thất lạc/thiếu khi giao hàng cho Khách Hàng.